GDPR - Správce osobních údajů

Letecké služby Hradec Králové a.s.

se sídlem Piletická 151, Rusek, 500 03 Hradec Králové, Česká republika,

zapsaná v obchodním rejstříku – Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka B 2624,

IČ: 27520668

Kontaktní údaje:

Ing. Tomáš Kvítek

[email protected]
+420 491 619 012

Dnem 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „Nařízení GDPR“).

Nařízení GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností. Jde o čl. 2 odst. 2 písm. c) Nařízení GDPR.

SHROMAŽĎOVÁNÍ

Rádi bychom Vám oznámili podle čl. 6 Nařízení GDPR, jaké osobní údaje fyzických osob budeme shromažďovat a o jaké právní předpisy se podle tohoto Nařízení GDPR podle našeho názoru jedná.

SPLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ:

– článek 6 odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR

Zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád

Zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti

Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tento výčet zákonných předpisů nemusí být konečný. Pokud právní předpis ukládá shromažďování údajů, musí být námi shromažďovány.

Zcela určitě se ve shromažďovaných údajích z osobních údajů bude objevovat jméno, příjmení, sídlo firmy – bydliště včetně PSČ, DIČ, ve kterém je zjistitelné rodné číslo.

Archivační lhůta je podle ustanovení, která platí pro tyto právní předpisy, obvykle 5 až 10 let.

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE

– článek 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR

fyzické osoby, které zastupují Vaši firmu

V rámci naší činnosti, mohou být u nás zaznamenány osobní údaje, které patří dalším fyzickým osobám, Vašim zaměstnancům, případně spolupracovníkům, které jste nám uvedli nebo nám uvedete. Jedná se o fyzické osoby, které jsou osobami kontaktními a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby a produkty.

Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefon, adresa, email, tyto údaje si určujete sami a je potřeba zvažovat, jaké údaje nám za tyto osoby poskytnete.

Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších pěti let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.

sledování Vaší obchodní aktivity – fyzických osob

V rámci naší činnosti budou sledovány údaje, které se váží na odběry produktů, a služeb, a to v množství i čase, abychom vám mohli lépe vystihnout Vaše potřeby, a tak lépe určili směr našeho podnikání.

Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

telefon

Jako náš oprávněný zájem evidujeme u fyzických osob telefon (telefony), abychom Vás mohli kontaktovat v případě jakékoliv komplikace, která vznikne při užívání našich služeb (i zdarma) nebo prodeje našeho zboží. Důvodem je také skutečnost, abychom si mohli ověřit totožnost volajícího.

Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

cookies

Cookies používáme k tomu, abychom mohli sledovat na webu preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. Vedou k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies máte právo deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje, dále na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého obchodního sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v obchodním sdělení.

Za zákazníka je považován každý, kdo zakoupil náš produkt, službu nebo využil naše produkty/služby zdarma.

ZPRACOVÁNÍ NEZBYTNÉ PRO PLNĚNÍ SMLOUVY – FYZICKÉ OSOBY

– článek 6 odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR

V návaznosti na naši smlouvu budeme shromažďovat údaje o odběrech zboží a služeb, abychom mohli podle ustanovení smlouvy vyčíslit dohodnuté bonusy a případné další věrnostní programy, které poskytujeme.

Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

ZÁJEM, KTERÝ JE PODROBENÝ SOUHLASU – fyzické osoby

– článek 6 odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR

4.1 Natáčení, fotografování

Jako zájem, který je třeba podrobit souhlasu, je fotografování a natáčení fyzické osoby takovým způsobem, že lze osobu identifikovat Fotografie slouží pro reklamní účely, tedy propagování daného produktu/služby nebo naší firmy, mohou být umístěny do reklamních produktů, na web, v prostoru firmy na zdech.

Natáčení slouží jako reklama produktu, může být použito v reklamních rozesílkách nebo přímo na webu (webech) naší firmy.

Fotografie a natočené spoty mohou budeme uchovávat po dobu pěti let

ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA

Spolupracujeme pouze s těmi zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

Zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem podle práva Unie nebo členského státu, které zavazují zpracovatele vůči správci a v nichž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce.

Ve všech smlouvách je zabezpečeno, že data se nebudou přenášet mimo prostor EU, tedy do třetích zemí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

V pravidelných intervalech přezkoumáváme rizika informační bezpečnosti, které souvisí se zpracováním osobních údajů.

Dále jsme zavedli následovná opatření:

Naše data jsou zabezpečena dostatečně silnými hesly (s dostatečnou délkou, kombinací písmen malých, velkých i číslic) a není možné se k nim bez znalosti těchto hesel dostat.

Přijali jsme interní směrnici na práci s osobními údaji, zahrnující osobní odpovědnost, bezpečnost při práci s nimi a další.

Na ochranu osobních údajů naše zaměstnance pravidelně školíme.

MLČENLIVOST NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

K Vašim datům se dostanou jen naši zaměstnanci, kteří pracují buď na hlavní pracovní poměr nebo na vedlejší pracovní poměr.

Všichni zaměstnanci jsou podrobeni prohlášení o mlčenlivosti.

Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o povinnostech ochrany osobních údajů, a to minimálně jednou ročně.

Každá osoba, která se dostane k osobním údajům, musí být zaměstnancem podle zákoníku práce nebo s ní musí být sepsána Zpracovatelská smlouva.

PRÁVO NA INFORMACE

Upozorňujeme, že podle Nařízení GDPR zejména celé kapitoly III máte jako subjekt údajů svoje práva. Jedno ze základních práv je právo na:

PRÁVO ODVOLAT UDĚLENÝ SOUHLAS ­– článek 13 Nařízení GDPR

Subjekt údajů? má? právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není? dotčena zákonnost zpracováni? vycházejícího ze souhlasu, který? byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů? informován. Odvolat souhlas musí? být stejně? snadné? jako jej poskytnout.

INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM – článek 13 Nařízení GDPR

Právo na informace znamená, že máte právo obdržet informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Tyto fakta se dozvíte v tomto sdělení, nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání.

PRÁVO SUBJEKTU ÚDAJŮ NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM – článek 15 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. 

PRÁVO NA OPRAVU – článek 16 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“) – článek 17 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

PRÁVO NA OMEZENÉ ZPRACOVÁNÍ – článek 18 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování ve vyjmenovaných případech.

OZNAMOVACÍ POVINNOST OHLEDNĚ OPRAVY NEBO VÝMAZU OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – článek 19 Nařízení GDPR

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ – článek 20 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci podle uvedeného článku.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU – článek 21 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně profilování v souladu s tímto článkem. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM ŽÁDNÉHO ROZHODNUTÍ ZALOŽENÉHO VÝHRADNĚ NA AUTOMATIZOVANÉM ZPRACOVÁNÍ – článek 22 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

PRÁVO VZNÉST STÍŽNOST NA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ – článek 77 Nařízení GDPR

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.

V textu jsou uvedeny zjednodušené citace z Nařízení GDPR.